Genel Kültür

Milli Emlak Nedir?

Milli Emlak kavramına birçok yerde rastlamış olabilirsiniz. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, hazineye ait olan mallar konusunda yetkili bulunan tek kuruluştur. Peki bu genel müdürlüğün üstlendiği görevler nelerdir, işleyişi nasıldır tarihine kısaca değindikten sonra etraflıca işleyeceğiz.

Hazineye ait olan taşınır ve taşınmaz tüm malların tasarruf yetkisi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü üzerindedir.  Milli Emlak tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Öyle ki Osmanlının imparatorluk dönemlerinden beri, var olan olan bir tarihe sahiptir.  Osmanlı döneminde milli emlakla alakalı işler gelir idareleri tarafından bizzat yürütülmüştür. Ayrıca 1909 yıllarında ise Maliye Nezaretine, (yani günümüzün Maliye Bakanlığı) bağlı olan Emlak-ı Emiriye Müdüriyeti teşkilatı kurulmuş. Cumhuriyetin kuruluş yıllarının sonrasında, bu müdürlük ismini Emlak-ı Milliye Müdürlüğü ismi ile değiştirmiştir.

1929 tarihinde çıkarılan 1452 sayılı kanun ile Maliye Bakanlığı bünyesine bağlı olan bu idarenin ismi bu kez, Milli Emlak Müdürlüğü şeklinde değiştirilmiştir.

Günümüzde ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü örgütlenmesi şu şekildedir: milli emlak müdürlüğü, taşra teşkilatı, milli emlak daire başkanlığı ve milli emlak servisi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Görevleri

Milli Emlak Genel Müdürlüğü kuruluşu, hazine malları konularında genel yetkiye sahiptir.  Milli Emlak, hazinenin özel mülkiyetinde barınan taşınmazların satışı ile, kiralanması ile, trampası ve üstünde sınırlı bulunan aynî hakkın tesisi ile yükümlüdür. Aynı şekilde devletin hükmünde ve tasarrufunda bulunan yerlerin kiralanma işlemleri ve bu yerlerin tasarrufu için, gerekli görüldüğü takdirde, kullanma izninin bizzat verilmesi işlemleriyle görevli.

Devlete geçmesi gerekli taşınır ve taşınmaz olan mallar ile hakların hazineye mal etme işlemlerini yürütür. Taşınmaz mallarda tescil, taşınır mallar da ise malların tasfiye işlemlerini sağlar.

Genel müdürlük, her sene yurt içinde ve yurtdışında bulunan kamu konutlarında, kira ile yakıt bedellerini işletme, onarım ve bakım esaslarının tespitini sağlar.

Hazineye ait bulunan taşınmaz mallarda, diğer kamu kurumları ve kuruluşlarının da taşınmaz mallarında envanter kayıtlarının tutulmasına yönelik esas ve usulleri belirler.

Kamulaştırma işlemlerini de yürüterek ayrıca diğer genel bütçeye sahip kuruluşların kamulaştırdığı bölgelerin Hazine adı üzerine tescil işlemini yürütür.

Genel müdürlük, ayrıca genel bütçeye dahil olan dairelerin hizmet dışında kalan taşınır mallarının da satış işlemini yapar. Maliye Bakanlığının bünyesinde bulunan hizmet binalarının ise yapımını programlar.

Milli Emlak Arazisi Nasıl Alınır?

Devlete ait bütün taşınır ve taşınmaz mallar, Milli Emlak olarak adlandırılır. Bunların yanı sıra bütün kamu malları da yine Milli Emlak bünyesi altında yer alır. Milli Emlak Müdürlüğü, hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin tasarrufundaki yerlerin kiraya verilmesi ile sorumlu kuruluştur.

Hazineye ait olan taşınmazlarla alakalı en fazla merak edilen konulardan biri Milli Emlak’ın arazisine kullanma bedelinin ödenip ödenmeyeceğidir. Kullanacağınız arazinin veya binanın, iş yerinin kiralanması için Başbakanlık izni gerekmekte. Ayrıca Milli Emlak arazileri için de idarenin belirlediği kullanım bedellerini ödemeniz gerekiyor.

Milli Emlak arazisinin alınmasına ilişkin prosedür bu şekilde. Bir diğer husus da taşınmazların kiralanması ve kiralama için başvurunun nasıl yapılacağı. Spor ile sosyal içeriğe sahip, tarımsal, ticari veya farklı amaçlar ile kullanmak için bir taşınmazı kiralamak isteyen kişi, ilk olarak bir dilekçe yazmalıdır. Bu dilekçede kiralama amacını belirtmeli, ayrıca taşınmazın sınırlarını da ifade etmeli. Yazdığı bu dilekçeyle taşınmazın bulunduğu bölgede yer alan defterdarlığa veya mal müdürlüğüne başvuru yapmalıdır. Kiralama işlemleri çeşitli yöntemler ile gerçekleşir. Bunlar: açık teklif ile kapalı teklif ve pazarlık esasına bağlı olarak yapılır. Taşınmaza ait olan kira bedeli, bedel tespit komisyonunca taşınmazın nitelikleri ve bulunduğu konum göz önünde bulundurularak, rayiç bedel (pazar değeri) üzerinden hesaplanarak belirlenir.

Talep Sahibi İhale Onayı Sonrası Ne Yapmalı?

İhalenin sonucunu kazanmış olan talep sahibi, ihale kararının tebliğini takip eden on beş gün içerisinde, ihale için yatırmış olduğu geçici teminatı mutlaka kesin teminata çevirmeli. İdareyle talep sahibi arasında bir sözleşme imzalanır. Talep sahibi bu sözleşmeyi öncelikle notere tasdik ettirip idareye teslim etmelidir. İhale bedelinde mevcut olan harç, vergi, resim ve öteki giderleri de ödemesi gerekiyor. Eğer bu gereklilikler yerine getirilmezse, idare herhangi bir protesto çekmeye gerek duymaksızın, ihaleyi bozabilir ya da geçici teminatı hazineye gelir olarak geçirebilir. Talep sahibi, kiralamış olduğu yeri bir başkasına devretmek istediğinde, mutlaka Bakanlığın iznini almalı. Olur da izinsiz devir yapılırsa sözleşme idare tarafından feshedilir.

Milli Emlak Arazisi Eğer İzinsiz Kullanılırsa Ne Olur?

İzin almaksızın arsanın kullanılması hâlinde bir ceza uygulanmaz. Milli Emlak arazileri, izinsiz kullanılırsa, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kullanıcıdan derhal araziyi boşaltması veya kullanım bedelini ödemesi istenir. Genellikle Milli Emlak Müdürlüğü, bu gibi durumlarda vatandaştan kullanım bedelini ister. Bu bedel ise yıldan yıla belli artış gösterir. Nadir olarak ise arsanın tahliyesini isteyebilir. Eğer kullanım bedeli ödenmezse, izinsiz şekilde yerleşen kullanıcının arsayı derhal tahliyesi istenebilmektedir. Ayrıca Milli Emlak arazilerinin, belli bir müddet kullandığında, kullananın mülkiyet hususunda hak sahibi olması durumu mümkün değil. Kullanıcının, kira bedellerini ödemiş olduğu araziyi satın alabilmesi için, Milli Emlak Müdürlüğü’ne bizzat başvurması gerekmekte. Uygun görülmesi durumunda talep edilen arsa sözleşme yapıldıktan sonra satılabilir.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla