İnşaat Nasıl Yapılır?

Ali Sökmen
İnşaat Nasıl Yapılır?

Ev veya işyeri yaptırmak ve iskâna açmak istiyorsunuz, bunun için bilmeniz gereken adımları kısaca özetleyelim.

1- İmar Durumu Sorgulama

İlk olarak arsanın bulunduğu yeri, yapı sahibi tarafından tapu-kadastro müdürlüklerinden; arsanın çapı ve yol kotu bilgilerini öğrenmeli ve belediyeden de röperli kroki ve aplikasyon tutanağını temin etmeniz gereklidir.

2- Projenin Hazırlanması

Projeye başlamadan önce inşaat ruhsatının alınabilmesi için belediyeden, parselin mesafelerini ve yapılacak olan binanın ebatlarını gösterir kroki olan inşaat rölevesi belgesini alınmalıdır. Harita mühendisi tarafından ifraz ( parsel ayırma) ve tevhid (parsel birleştirme) işlemlerinin yapılıp, zemin etüdü jeolojik raporu hazırlanmalıdır.

Bir yandan da mimar tarafından; binanın bölümlerini ve ölçülerini gösteren ve aplikasyon tutanağı esas alınarak çizilmiş vaziyet plânı olan mimari proje hazırlanır. İnşaat mühendisi tarafından zemin iyileştirme ve çelik veya betonarme hesaplarını gösteren statik proje çizilir. Binanın tesisat projeleri olan mekanik tesisatı (makine mühendisi tarafından) ve elektrik tesisatı (elektrik mühendisi tarafından) hazırlanılarak meslek odalarına onaylatılır.

3- İnşaat Yapı Ruhsatı Alınması

Belediye veya valiliklerden inşaat yapı ruhsatını alabilmek için, bina inşaatına izin verilmesi yönündeki talep edilen dilekçe, inşaatı yapan yüklenicinin, tüm kurallara uyacağına dair taahhütname, tapu senedi,  gerekiyorsa vekâletname, elimizde mevcut olan; mimari, statik, elektrik, mekanik tesisat, çevre ve peyzaj projeleri, yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri ile proje onaylanır. İnşaat ruhsat harcı yatırılır ve ruhsat belgesi verilir.

4- İnşaat Yapım Aşamaları

İlk olarak güvenlik için şantiye panosunun inşaat yerine montajı yapılır. Şantiyeye elektrik çekilmesi için elektrik kurumundan uygunluk yazısı alınıp, belediyeden de elektrik bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınarak şantiyeye elektrik idaresince elektrik bağlanır. Sular idaresinden de sayaç-su açma bedelleri ödenerek, uygunluk yazısı alınır. Şantiye suyu için su ve kanalizasyon kurumuna su bağlantısı yaptırılır ve şantiye suyu açılır.  Asansör projesi var ise makine mühendisleri odasınca onaylatılır.

Ardından kaba inşaat ve tüm ince inşaat kalemlere uygun olarak tamamlanır. Tüm elektrik ve mekanik tesisat kalemleri için gerekli harç, belge, hizmet bedelleri ödendikten sonra hesaplara uygun olarak inşaat tamamlanır.

5- Yapı Kullanım İzni (İskân) Alınması

İnşaat yapımı bittikten sonra, oturumun başlaması için binanın sahip olması gereken iskân belgesinin temin edilmesi gereklidir. Bu belge, belediyelerin imar müdürlüğü, yapı kullanım birimlerince yapılan incelemeler sonucunda verilir. Bu belgeye sahip olmak için gerekli belgeler; dilekçe, tapu kaydı bilgileri, harita teknik uygulama onayı (binanın yeri ve kotlarının doğru olduğuna dair), cephe fotoğrafları, emlak/çevre temizlik vergisi yoktur yazısı, SGK'dan alınan borcu yoktur belgesi, telekom olur yazısı, sular ve elektrik idaresi kontrolü ve uygunluk raporu,  iskân heyeti kontrolü ve uygunluk raporu ile belediyede yapı sahibinin, yapı denetim firmasının, proje müellifinin ve müteahhidin yapı ruhsatı belgesini imzalayarak yapı kullanma izin belgesi alınır.