Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Hakan Obalı
Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Günümüzde şehirleşmeye bağlı olarak apartman ve sitelerin sayısı giderek artmaktadır. Çok sayıda dairenin yer aldığı apartmanlarda apartman işlerinin yönetilmesi için apartman yönetici seçilmesi gerekir. 8 adede kadar bağımsız bölüme sahip olan apartmanlarda yönetici seçilmesi için yasal bir zorunluluk yokken, 8 ve üzerinde bağımsız bölüme sahip olan apartmanlarda ise resmi bir yönetici belirlenmek zorundadır.

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

  • Apartman yöneticileri her yıl, belirlenen tarihte yapılan kat malikleri toplantısında kat malikleri tarafından seçilir. Bu toplantıya kat malikleri imza karşılığında davet edilirler. Toplantıya katılamayacak olan kat maliklerinin yerine ise yazılı olarak vekâlet verdikleri kişiler katılabilir. Eğer toplantıda salt çoğunluk (%51) sağlanırsa yönetici seçimi yapılabilir.
  • Toplantıda öncelikle 1 başkan ve 2 yedek üyeden oluşan divan seçilir. Daha sonra 2 nüsha yoklama listesi hazırlanır. Toplantıda gündeme göre görüşmeler yapılır ve gündemde sırası geldiğinde yönetici seçimi için oylama yapılır. Toplantıda alınan kararlar ise noter onaylı karar defterine yazılıp kat malikleri ya da vekillerince imzalanır.
  •  Yönetim için tek bir yönetici seçilebileceği gibi, 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu da seçilebilir. Az sayıda bağımsız bölümü olan apartmanlarda genellikle sadece yönetici seçilirken, sitelerde ise genellikle yönetim kurulu seçilmektedir.
  • Apartman yöneticisi olacak ya da yönetim kurulunda bulunacak olan kişi kat maliklerinden birisi olabildiği gibi, dışarıdan birisi de olabilir. Yapılan oylama sonucunda yönetici veya yönetim kurulu üyelerinin seçiminde hem alınan oy sayısı hem de oy veren kat maliklerinin arsa payları dikkate alınır.
  • Eğer yönetici seçimi gerektiren apartmanın tamamı tek bir kişiye aitse, apartmanın sahibi  kanuni olarak o apartmanın yöneticisi olur. Ancak bu kişi apartman yönetimini başka bir yöneticiye ya da kurula devredebilir.
  • Eğer kat malikleri arasında yönetici seçiminde anlaşmazlık çıkarsa, kat maliklerinden birisinin apartmanın bulunduğu yerin sulh hukuk mahkemesine yazılı olarak başvuru yapması gerekir. Bunun ardından bu mahkeme tarafından apartmana bir yönetici atanır ve bu yönetici haklı bir sebep olmadıkça 6 ay boyunca değiştirilemez.
  • Apartman yöneticilerinin birçok görevi bulunur. Genel olarak apartman yöneticilerinin görevleri kat maliklerinin toplantıya çağırılması, dairelerden aidatların toplanması, ortak kullanım alanlarında meydana gelen hasarların tamir ettirilmesi, apartmanın temizlik ve bakım işlerinin yürütülmesi olarak sayılabilir. Bu görevleri yerine getirirken apartman yöneticisi kat malikleri toplantısında kendisi için belirlenmiş olan ücreti alır. Toplantıda herhangi bir ücret belirlenmemişse, kat maliki olan yönetici yönetim giderlerinden kendi payına düşenin yarısını vermez ancak aidatlarını ve alınan demirbaşların bedellerinin ya da ortak kullanım alanlarıyla ilgili yapılan harcamaların kendi payına düşen miktarını ödemeye devam eder.